Opis projektu

Zrób to sam! - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, tym samym wzmocnienie zasobów ludzkich w mikroprzedsiębiorstwach na terenie województwa lubelskiego.

 

Wszyscy uczestnicy obligatoryjnie wezmą udział w dwóch modułach szkoleniowych:

 • Busines English - 72 h/gr.
 • Szkolenia interpersonalne - 40 h/gr.

a następnie w jednym ze szkoleń komputerowych:

 • Księgowość - 60h/gr.
 • Obsługa kadrowo-płacowa - 60h/gr.
 • Projektowanie stron www - 60h/gr.
 • Tworzenie i obróbka grafiki komputerowej - 60h/gr.
 • Marketing internetowy - 60h/gr.

Zajęcia odbywać się będą po godzinach pracy lub/i w weekendy (w zależności od potrzeb uczestników).

 

Termin realizacja projektu 01.12.2012 r. do 31.01.2014 r.

 

Projekt Zrób to sam! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie Zrób to sam!

 

 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

 

 

Dla kogo?

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 Mikroprzedsiębiorstw ? oraz ich 100 pracowników (60 Kobiet i 40 Mężczyzn), pracujących/prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. lubelskiego. w jednym z obszarów:

 • ochrona środowiska,
 • informatyka,
 • logistyka,
 • budownictwo,
 • turystyka

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach 1-4:

 1. Właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, pracownmicy wydelegowani przez pracodawców z mikroprzedsiębiorstw prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego.
 2. Co najmniej 80 procent, to pracownicy mikroprzedsiębiorstw, które nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 ? 2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, tym samym mogą ubiegać się o pomoc de minimis.
 3. Pracownicy mikroprzedsiębiorstw, które nie prowadzą działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis).
 4. Pracownicy mikroprzedsiębiorstw, które nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Zapraszamy do udziału w projekcie, tym samym do zapoznania się z regulaminem projektu.

 

Projekt Zrób to sam! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Co zapewniamy

 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, pendrive) i dydaktyczne
 • podręczniki,
 • ubezpieczenie na okres trwania szkoleń,
 • poczęstunek w postaci ciastek oraz napojów ciepłych i zimnych, obiady
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 3.02.2006 r. po pozytywnym zdaniu egzaminu ze szkolenia.

 

Projekt Zrób to sam! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramnach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i ciągły (od stycznia 2013 do października 2013). Potrwa do zebrania 10 grup 10-osobowych.

Zgłoszenie do udziału w projekcie przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura tj. 8.00 - 16.00.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do biura projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) następujących dokumentów rekrutacyjnych:

Rekrutacja w każdej turze zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń, które spełniają wymagania formalne wymniesie 120% Uczestników Projektu w danej turze (20%lista rezerwowa).

 

Osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne mogą uzyskać informacje o realizacji szkoleń, kontaktując się z biurem projektu: (81) 527-89-70.

 

Dokumenty do złożenia:

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy Firmy i pracownika, w tym: oświadczenie o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w projekcie (dotyczy przedsiębiorstwa i pracownika), lista pracowników oddelegowanych na szkolenie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Załącznik nr 2
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;


Załącznik nr 3
Oświadczenie Beneficjenta pomocy


Załącznik nr 4
oświadczenie Beneficjenta Pomocy Publicznej o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych  na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,  na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną, a także oświadczenie Beneficjenta Pomocy Publicznej o niekorzystaniu z pomocy publicznej w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2  oraz  w zakresie projektów szkoleniowych w ramach poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki;


Załącznik nr 5
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis;


Załącznik nr 6
Oświadczenie o obowiązku /braku obowiązku tworzenia sprawozdań finansowych;


Załącznik nr 7
Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej Komisję Europejską;


Załącznik nr 8
Zaświadczenie o zatrudnieniu;


Załącznik nr 9
Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa;


Załącznik nr 10
Regulamin projektu;


Załącznik nr 11
Potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorstwa Kserokopia dokumentu rejestrowego Beneficjenta pomocy lub inny dokument potwierdzający jego status przedsiębiorcy.

 

Etapy rekrutacji:

- złożenie dokumentów,

- weryfikacja aplikacji,

- utworzenie list uczestników projektu, po uprzednim podpisaniu umów szkoleniowych.

 

Projekt Zrób to sam! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jak się zapisać?

W celu zgłoszenia się na szkolenia zapraszamy do biura projektu w Lublinie, bądź też prosimy o przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Biuro projektu
ul. Orlanda 10
20-712 Lublin
tel. 81 527 89 70


Biuro czynne w godzinach 8.00-16.00

 

Projekt Zrób to sam! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy Firmy

Załącznik nr 1a oświadczenie o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1b lista pracowników oddelegowanych na szkolenie

Załącznik nr 1c Dane Uczestnika Projektu (pracownika delegowanego lub właściciela firmy)

Załącznik nr 1d Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Załącznik nr 1e Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

Załącznik nr 4. Oświadczenie Przedsiębiorcy o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5. Oświadczenie Beneficjenta pomocy

Załącznik nr 6. Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa

Załącznik nr 7. Oświadczenie o obowiązku/braku obowiązku tworzenia sprawozdań finansowych

Załącznik nr 8. Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej Komisję Europejską

Załącznik nr 9. oświadczenie Beneficjenta Pomocy Publicznej o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych  na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną

Załącznik nr 9a Oświadczenie Beneficjenta Pomocy Publicznej o niekorzystaniu z pomocy publicznej w ramach Działań 6.2 i Poddziałania 8.1.2 

Załącznik nr 10. (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej – CEDIG)

 

Regulamin udziału w projekcie

 

Po zakwalifikowaniu do projektu Beneficjent Pomocy podpisuje umowę szkoleniową i deklarację uczestnictwa w projekcie z Organizatorem szkolenia.

 1. Umowa szkoleniowa wraz z załącznikami
  • Lista pracowników delegowanych na szkolenie
  • Oświadczenie o aktualności danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych składanych na etapie rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Test sprawdzający poziom znajomości języka angieskiego: test poziomujący, formatka: Arkusz odpowiedzi.

 

***

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia Uczestników projektu Zrób to sam!

- Oświadczenie osoby dowożącej

- Oświadczenie osoby dowożonej

- Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

- Rozliczenie - bilety

- Umowa użyczenia samochodu

- Zaświadczenie od przewoźnika

- Zwrot kosztów dojazdu - komunikacja publiczna

- Zwrot kosztów dojazdu - samochód prywatny

 

 

 

 

Projekt Zrób to sam! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Biuro projektu
ul. Orlanda 10
20-712 Lublin
tel. 81 527 01 05


Biuro czynne w godzinach 8.00-16.00

 

Projekt Zrób to sam! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego